Kontrola bankowa

W gospodarce kapitalistycznej — regulowanie rozmiarów działalności kredytowej, a poprzez działalność kredytową — oddziaływanie na wielkość inwestycji w kapitale trwałym i obrotowym, poziom cen i siły nabywczej pieniądza, kurs walut w obrotach zagranicznych oraz przebieg ogólnej koniunktury gospodarczej; prowadzona jest głównie przez bank biletowy. Kontrola bankowa posługuje się różnymi narzędziami — od bardziej ogólnych, jak np. operowanie stopą procentową, do bardziej kwalitatywnych wnikających w celowość procesów gospodarczych finansowanych przez kredyt. W odróżnieniu od tak pojętej kontroli bankowej., sprawowanej przez „władze monetarne" danego kraju, występuje również kontrola bankowa sprawowana pod kątem widzenia prywatnych interesów przedsiębiorstw bankowych. Kontrola bankowa tego rodzaju występuje na tle skomplikowanego przenikania się Interesów banków i wielkich monopoli. Na tym tle rysuje się zwykle sprzeczność między polityką kredytową poszczególnych koncernów bankowych i banku centralnego. Można również mówić o kontroli bankowej w węższym znaczeniu, polegającej na zabezpieczeniu interesów bankowych, w szczególności zwrotu kredytu.


Księgowość Rzeszów videofilmowanie